Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling
Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden ook voor onze school. Een belangrijk voordeel van de afspraken is dat kinderen niet langer op verschillende wachtlijsten staan en dat scholen bij het aanmelden ondersteund worden door een digitale aanmeldapplicatie, die vanaf 1 oktober 2013 operationeel wordt.

Goed om te weten

  • Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief van de Gemeente. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. Belangrijk: neem de brief mee naar school.
  • Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna.
  • Aanmelden kan door een afspraak te maken met de directeur, de heer E. Brüne.
  • U ontvangt een brief met de bevestiging van uw aanmelding.
  • Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Ook dit kan alleen na de 1e verjaardag van uw kind. Belangrijk: de school vraagt u dan om het burgerservicenummer van uw kind.

Toelating
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook geven we leerlingen uit de buurt voorrang. Dit zijn enkele toelatingscriteria van onze school (in ons Protocol aannamebeleid op onze website kunt u de gehele procedure vinden). Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen. Zij krijgen dan voorrang boven uw kind. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot.

Belangrijk om te weten
Wij kijken alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit zolang het maar voor 30 september is. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over.

Wennen
Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om afspraken te maken om te komen wennen. Uw kind mag dan 5 dagdelen meedraaien in de kleutergroep om alvast te wennen aan de leerkracht, de klasgenootjes, het gebouw en onze manier van werken. Deze dagdelen plannen we graag in nauw overleg met de ouders in. De school heeft wel enkele afspraken vastgelegd om ervoor te zorgen dat het wennen op een prettige manier verloopt:

  • Per groep laten we maar 1 kind tegelijk wennen.
  • We laten een kind geen hele dag wennen.
  • We plannen geen wenmomenten op een dag dat de groep een uitstapje heeft (soms weten we dit pas erg laat en moeten we dus een wendag verplaatsen).
  • De laatste 4 weken van een schooljaar laten we geen kinderen meer wennen of instromen.
  • In de maand december laten we kinderen bij voorkeur niet wennen.