Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling
Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Gemeente Den Haag: “uw kind aanmelden op de basisschool”. De gemeente heeft een infographic gemaakt over de procedure: aanmeldprocedure.

Goed om te weten
Onze school heeft geen open dagen. Omdat wij een kleine school zijn, hechten we veel waarde aan persoonlijk contact. Wij maken dan ook graag tijd vrij om u een persoonlijke rondleiding te geven door onze school. Aanmelden kan door een afspraak te maken met de directeur, de heer E. Brüne. U ontvangt na aanmelding een brief met de bevestiging van uw aanmelding.

Toelating
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Het kan gebeuren dat er meer aanmeldingen binnen komen dan er plekken beschikbaar zijn. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen voorrang. Ook kinderen die bij de Houthakkertjes (Onno DAK, Nachtegaalplein) zitten krijgen voorrang. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er eventueel geloot.

Aanmeldperiode
Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017, dan kunt u uw kind aanmelden in één van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind drie jaar is geworden:

  • 16 december 2019 tot en met 10 januari 2020
  • 23 maart tot en met 3 april 2020
  • 22 juni tot en met 3 juli 2020
  • 16 tot en met 30 september 2020

Wennen
Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om afspraken te maken om te komen wennen. Uw kind mag dan 5 dagdelen meedraaien in de kleutergroep om alvast te wennen aan de leerkracht, de klasgenootjes, het gebouw en onze manier van werken. Deze dagdelen plannen we graag in nauw overleg met de ouders in. De school heeft wel enkele afspraken vastgelegd om ervoor te zorgen dat het wennen op een prettige manier verloopt:

  • Per groep laten we maar 1 kind tegelijk wennen.
  • We laten een kind geen hele dag wennen.
  • We plannen geen wenmomenten op een dag dat de groep een uitstapje heeft (soms weten we dit pas erg laat en moeten we dus een wendag verplaatsen).
  • In de maand december laten we geen kinderen wennen of instromen.
  • In de laatste 4 weken van het schooljaar laten we geen kinderen meer wennen of instromen.

Tussentijds overstappen naar OBS Houtrust
Regelmatig krijgen wij de vraag of wij in een bestaande groep nog een plek hebben voor een nieuwe leerling. De vraag om over te stappen naar onze school heeft soms te maken met een verhuizing, maar het komt ook voor dat ouders niet tevreden zijn over de huidige school. Wij doorlopen bij zulke aanvragen altijd een vaste procedure:

Stap 1: oriënterend gesprek
Indien er ruimte is voor tussentijdse instroom, zal er eerst een oriënterend gesprek plaatsvinden tussen de ouders en de directie. Tijdens dit gesprek bespreken we de reden van de mogelijke schoolwisseling. Indien zowel ouders als directeur dit gesprek als positief hebben ervaren, maken we afspraken over stap 2 en 3.

 Stap 2: wennen
Om er zeker van te zijn dat de overstap een goede beslissing zal zijn, laten we de leerling altijd een dagje meedraaien op onze school. Op deze manier geven we kind, ouders en de school de kans om in te schatten of de overstap doorgezet dient te worden.

 Stap 3: informatie inwinnen bij huidige school
Pas als ouders hier toestemming voor hebben gegeven, zullen wij informatie inwinnen bij de huidige school. In principe is dit slechts een formaliteit en hebben ouders alle relevante informatie reeds verstrekt. Als blijkt dat er toch nog nieuwe informatie over de leerling wordt gegeven, zullen we dit meenemen in ons uiteindelijke besluit.

Nadat alle stappen zijn doorlopen neemt de school een definitief besluit en maken we bij een positief besluit afspraken wanneer de nieuwe leerling kan beginnen op OBS Houtrust.