Kwaliteitszorg

OBS Houtrust is een goede school en dat willen we graag blijven! Daarom hebben wij vastgelegd hoe we de kwaliteit meten en indien nodig verbeteren. In ons schoolplan en jaarplan leggen wij vast waar wij als school de prioriteit leggen. Daarnaast gebruiken we ook andere manieren om onze kwaliteit te meten, zoals tevredenheidspeilingen onder ouders en leerkrachten, het volgen en analyseren van resultaten en het uitvoeren van klassenbezoeken.

Schoolplan
Een keer in de vier jaar maakt onze school een schoolplan. In het schoolplan beschrijven we uitgebreid hoe de school werkt en leggen we verantwoording af over het schoolbeleid. Tevens beschrijven we in dit plan waar de school de komende jaren aan gaat werken. Uiteraard gebruiken we zoveel mogelijk informatie bij het opstellen van dit plan. Ook de medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het opstellen van het schoolplan, zij heeft uiteindelijk instemmingsrecht. Het schoolplan vindt u op onze website.

Jaarplan
Op basis van het schoolplan stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarplan werken we ontwikkelpunten uit tot een concreet plan. Tijdens de jaarvergadering staan we kort stil bij het jaarplan.

Tevredenheidspeilingen
We vinden de mening van leerlingen, ouders en medewerkers erg belangrijk. Om die reden houden wij een keer in de twee jaar tevredenheidspeilingen. De resultaten worden zowel intern als met de medezeggenschapsraad besproken. Eventuele  ontwikkelpunten nemen we mee bij het opstellen van het jaarplan.
Resultaten inzien? Klik hier:
Oudertevredenheidsonderzoek 2019

Analyseren van de resultaten van ons onderwijs
Onze school houdt de ontwikkeling van ieder kind scherp in de gaten. Wij doen dit onder andere met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem. Naast de informatie die dit volgsysteem geeft over de ontwikkeling van ieder kind als individu, gebruiken we de resultaten ook om ons onderwijs schoolbreed, per groep en/of per vakgebied te analyseren. De analyses worden volgens een vast format op vaste momenten gemaakt door directie en de intern begeleider. Vervolgens worden de resultaten besproken met het team.

Klassenbezoeken
De uiteindelijke kwaliteit van ons onderwijs wordt voornamelijk bepaald door de leerkracht. Het is daarom van belang om vooral in zijn/haar functioneren te investeren. Dit doen we onder ander door een duidelijk scholingsbeleid te voeren. Daarnaast vinden we het van belang om regelmatig klassenbezoeken in te plannen. Hierdoor houdt de school overzicht hoe het er aan toe gaat in de klassen en kan de directie samen met de leerkrachten in gesprek over onderwijsinhoudelijke zaken. Klassenbezoeken zijn een goed middel om te zien of het gekozen beleid ook daadwerkelijk terug te zien is in de klassen.

Resultaten van ons onderwijs
Al jaren scoort onze school bij de Eindtoets in groep 8 ruim boven het landelijke gemiddelde en regelmatig boven de bovengrens die vastgesteld is door de onderwijsinspectie. De eindresultaten zijn dan ook met recht goed te noemen.

Schooljaar 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
Aantal leerlingen 29 31 27 28 31
Score Houtrust 541,2 540 536 541 x

I.v.m. Covid-19 is er in schooljaar 2019-2020 geen landelijke Eindtoets afgenomen.