Onze visie

Visie op leren en lesgeven:

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Het is aan ons om een rijke leeromgeving te creëren zodat onze leerlingen worden uitgedaagd om te leren. Wij streven naar gedifferentieerd onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van het Directe Instructie Model. Wij streven er tevens naar om kinderen actief te betrekken bij de lesstof en hun eigen leerproces. Leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Een leerkracht richt zich niet alleen op het resultaat maar vooral ook op het proces. Bij de kleuters leggen we de nadruk op spelend leren.

Pedagogische visie:

Wij streven ernaar kinderen optimaal te begeleiden bij het ontwikkelen tot een sociale, zelfstandige, kritisch denkende volwassene. Wij bereiden kinderen voor om als burger deel te nemen aan de maatschappij.

­­Om een positief pedagogisch klimaat te realiseren willen we voldoen aan de volgende 3 basisbehoeftes van kinderen:

De behoefte aan sociale verbondenheid = relatie
“Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan.”

De behoefte om te laten zien wat je kan = competentie
“Ik heb geloof en plezier in eigen kunnen.”

De behoefte om zelf keuzes te kunnen maken = autonomie
“Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen.”

Als het ons lukt om aan deze basisbehoeftes te voldoen zorgt dit voor welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren bij leerlingen.

Waar we als school voor gaan, onze ambities:

Ons schoolklimaat is “veilig en vertrouwd”.

Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen om tot leren te komen. Onze school is kleinschalig en we streven naar een positieve betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. Daardoor voelt de school voor iedereen vertrouwd.

Onze leerkrachten zijn “ambitieus en werken professioneel”

Leerkrachten stimuleren elkaar en zijn ondernemend. Leerkrachten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. Leerkrachten leren van elkaar en met elkaar. We besteden veel tijd aan scholing en het delen van kennis.

Onze communicatie is “open en transparant”

Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerking en communicatie is daarbij essentieel. Wij betrekken ouders bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Ons onderwijs is “uitdagend en stimulerend”.

Wij stimuleren de persoonlijke groei van ieder kind. Dit doen we door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Wij dagen kinderen uit in de zone van naaste ontwikkeling. Spelend en bewegend leren neemt een belangrijke plaats in. We leren door te ervaren en maken veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen. Wij stimuleren creatief denken. Wij gebruiken moderne methodes en staan open voor innovaties. Het gebruik van ICT neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in.

Onze leerlingen hebben een “actieve en zelfstandige rol”

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk en zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Leerlingen worden betrokken bij het stellen van hun eigen doelen. De leerkracht daagt de leerling uit met actieve werkvormen in een inspirerende omgeving.