Vrienden van OBS Houtrust

Stichting Vrienden van OBS Houtrust is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld de Houtrustschool financieel te steunen. Hierdoor kunnen voorzieningen worden gerealiseerd, die anders niet of alleen in een beperktere vorm mogelijk waren. Denk hierbij aan vernieuwing het schoolplein, maar ook kleine dingen zijn mogelijk. Wat het wordt hangt af van de behoefte van de school. Elk jaar geeft de school aan voor welk doel ze ondersteuning kunnen gebruiken.

De Stichting Vrienden van OBS Houtrust is in juni 2014 opgericht en heeft de afgelopen jaren steeds een grote schenking aan de school gerealiseerd. Hiervan is een nieuw podium aangeschaft, werd de prachtige metamorfose van het schoolplein ondersteund en kunnen er boeken voor de schoolbibliotheek gekocht worden.

De komende jaren gaan wij ons ook actief inzetten om de opbrengsten binnen de stichting te optimaliseren waardoor we meerdere wensen van school kunnen realiseren. Hierbij kunnen we je hulp goed gebruiken! Wil je de Houtrustschool steunen, financieel of materieel? Je bijdrage, zowel in geld als in natura, is zeer welkom. Dit kan op uiteenlopende manieren omdat we voor iedereen een mogelijkheid willen bieden om iets te doen. Bij elke activiteit is dat weer anders daarom communiceren we per activiteit duidelijk wanneer je als ouder wat kan doen.

Bestuur van de Stichting:
De stichting bestaat uit actieve ouders van kinderen op school. Onderstaande personen hebben zitting in het stichtingsbestuur.
Nico Mienstra (Voorzitter)
Jeroen Boerrigter (Penningmeester)
Clarien IJlstra

Flexibele schil:
Dimitri Broeks (voor ondersteuning bij vormgeving)

Wil je ook een steentje bijdragen aan de stichting? Graag! Spreek ons dan even aan op het schoolplein, of stuur een mailtje naar VriendenvanOBSHoutrust@gmail.com.

Onze doelgroepen: 
We hebben ons tot doel gesteld om per jaar 7.000 euro op te halen. Hiervoor gebruiken we twee bronnen van inkomsten:
1. Inkomsten uit activiteiten waar de kinderen en/of hun ouders bij betrokken zijn. Zoals het maken en verkopen van kerstkaarten of een sponsorloop. Bij dergelijke activiteiten staat het bevorderen van de betrokkenheid van ouders en kinderen bij school voorop, de financiële bijdrage is overzichtelijk en voor een ieder vrij om te bepalen
2. Inkomsten van lokale middenstand, gemeentelijke fondsen en andere instanties. Met deze partijen maken we, binnen de mogelijkheden van het sponsorprotocol van de Haagse Scholen Convenant (bijvoorbeeld geen opzichtige reclame, of lesmateriaal verstorende activiteiten), afspraken hoe ze de school kunnen ondersteunen.

Onze wapenfeiten
Het afgelopen jaar hebben we een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren:
Sponsorloop
Voor de sponsorloop hebben we voor alle kinderen een T-shirt laten maken met daarop een mooie groep sponsors. Daarnaast hebben de kinderen met hun rondjes een behoorlijk bedrag bij elkaar gelopen
Kerstveiling
Hier wisten we niet wat we konden verwachten maar met de, vaak door ouders ingebrachte mooie veilingitems en een gedreven veilingmeester werd het een groot succes.
Recycling
Met Bag2School halen we drie keer per jaar oude kleding en schoenen op, dit zorgt voor een mooie constante opbrengst.
Educatie over gezonde ontlasting
Als onderdeel van het jaardoel (vernieuwen toiletten) is er gedurende een week voorlichting gegeven in alle klassen over waarom en hoe je je ontlasting moet controleren. Ook kreeg iedereen een educatieve poster mee voor op het toilet thuis.
Boekenmarkt
Vlak voor de zomervakantie konden kinderen boeken verkopen op het schoolplein. De AH Fahrenheitstraat had ingrediënten gesponsord om tosti’s te verkopen. Dat bleek een groot succes.

Ons nieuwe jaardoel:
Het verbeteren van de Bibliotheek en lees accommodatie. Het gaat dan in het bijzonder om:
· Aanschaf nieuwe boeken
· Opknappen van de Bibliotheek faciliteiten
· Verbeteren of creëren van de voorleeshoeken
Dit doel is ook zeer geschikt om de uiteenlopende kwaliteiten van ouders te benutten. Wellicht dat er onder de ouders meubelmakers, interieurontwerpers of binnenhuisarchitecten zijn die een ontwerp kunnen faciliteren voor de leeshoek. Helemaal leuk zou het zijn als er verschillende ontwerpen/invalshoeken zijn waaruit de kinderen kunnen kiezen. Op deze wijze betrekken we de kinderen ook meteen bij de vernieuwing van de bibliotheek. Dus heb je kwaliteiten op dit gebied en wil je met ons samenwerken om de bibliotheek te upgraden laat het dan weten!

Update vernieuwen Toiletten
Het is even stil geweest rondom de vernieuwing van de toiletten. Belangrijkste reden daarvoor was dat het Bestuur van de Haagse Scholen hierover een aantal beslissingen moest nemen. Hiervan zijn er recent twee bekend geworden:
1. Onze school mag niet op eigen initiatief de toiletten vernieuwen.
2. Het bestuur van de Haagse Scholen heeft de vernieuwing van onze toiletten in hun planning naar voren gehaald en aangegeven dat dit in 2018 en op hun kosten gaat plaatsvinden.

Dat is dus erg goed nieuws. Vooral omdat het gereserveerde geld voor dit doel (€11.730) bij de Vrienden van OBS Houtrust nu ergens anders aan besteed kan worden. Daarom hebben de Vrienden van OBS Houtrust besloten om het gereserveerde bedrag te besteden aan het huidige jaardoel: vernieuwen van de schoolbibliotheek. Hierdoor kunnen we versneld nieuwe boeken aanschaffen iets wat we nog dit schooljaar gaan doen. Verder gaan we aan de slag met het creëren van leeshoeken op verschillende plekken in school. Om deze leeshoeken te realiseren kost wel wat voorbereidingstijd dus dat hebben we gepland aan het begin van komend schooljaar. Over de vorderingen houden we je op de hoogte!

Onderzoek boeken en jaarstukken van de Stichting Vrienden van OBS Houtrust
De Stichting Vrienden van OBS Houtrust vindt het erg belangrijk dat haar financiële handelingen en administratie op een correcte manier plaatsvinden. Om die reden hebben wij gezocht naar een ouder die voldoende kennis heeft om een jaarlijkse onderzoek uit te voeren. Met Peter Bins hebben we die ouder gevonden. Het doel van het onderzoek is het controleren van het financieel verslag (de balans, de resultatenrekening en de toelichting daarbij) van de Stichting. Het onderzoek is dit voorjaar uitgevoerd en als uitkomst is aangegeven dat binnen de onderzoeksmogelijkheden de balans een getrouw beeld geeft van de bezittingen en schulden, wat ook geldt voor de baten, lasten en de activiteiten in de verslagperiode (september 2016 – december 2017). We zullen dit onderzoek in het vervolg elk jaar uit laten voeren en de ouders daarvan op de hoogte stellen via de site en de nieuwsbrief.