Regels en protocollen

Een veilig schoolklimaat is één van de voorwaarden van een optimale leeromgeving. Om kinderen een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat er een duidelijke structuur is met regels en afspraken. We gaan ervan uit dat ouders bij ons op school dit ook belangrijk vinden en ook naar deze regels en afspraken handelen. Hieronder leest u hier meer over.

Schoolregels
Om een veilig schoolklimaat te creëren en te behouden hebben we de inzet van alle leerlingen, leerkrachten en ouders nodig. Daarnaast zijn duidelijke schoolregels onmisbaar. Op onze school geloven we in positief geformuleerde schoolregels, dus welk gedrag willen we graag zien. Onderstaande 4 regels vormen de basis voor een prettige schoolomgeving.•houtrustregels!

Pestprotocol
In ons pestprotocol wordt beschreven hoe we pestgedrag willen voorkomen en aanpakken. Er wordt stilgestaan bij de verschillende rollen zoals de rol van de pester, het gepeste kind en de meelopers. Ook de rol en invloed van ouders en leerkrachten wordt besproken. Wij focussen niet alleen op pesters en slachtoffers, maar gaan ervan uit dat de héle groep een rol speelt bij het pesten. Een positieve groepsdynamiek is essentieel om eventueel pestgedrag te voorkomen. Meer informatie? Klik hier: Informatiefolder pestprotocol voor onze informatiefolder.

 

Gedragscode

Onze school werkt met een gedragscode. De basis van deze gedragscode is “respect voor elkaar”. In een enkel geval ontstaat er op een school een conflict. We zullen als school altijd trachten het conflict bespreekbaar te maken. Daarbij stellen we het belang van het kind centraal. Op die manier komen alle betrokkenen eigenlijk altijd gezamenlijk tot een oplossing.

Overige protocollen
Onze school beschikt over verschillende protocollen. Deze zijn in te zien bij de directie.