Aanmelden van een nieuwe leerling
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar. U ontvangt een brief en een aanmeldformulier per post als uw kind bijna 3 jaar is van de Gemeente Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Gemeente Den Haag: uw kind aanmelden op de basisschool.

Tijdens het schooljaar zijn er rondleidingen. Data kunt u vinden op de website van de school. Aanmelden kan door een email te sturen naar: info@obshoutrust.nl

Aanmelden
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op de website scholenwijzer.denhaag.nl. U ontvangt na aanmelding een brief met de bevestiging van uw aanmelding.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op onze school krijgen wij soms meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2021-2022 plaats voor maximaal 32 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar) evenveel kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden
De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen in Den Haag met een leerlingplafond hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Welkom op OBS Houtrust


Voorkeurslijst van scholen
Omdat we soms meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:
• een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school;
• u werkt zelf op onze school.

Loting
Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Bericht van plaatsing
Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Wennen
Ongeveer 6-8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om afspraken te maken om te komen wennen. Uw kind mag dan 5 dagdelen meedraaien in de kleutergroep om alvast te wennen aan de leerkracht, de klasgenootjes, het gebouw en onze manier van werken. Deze dagdelen plannen we graag in nauw overleg met de ouders in. De school heeft wel enkele afspraken vastgelegd om ervoor te zorgen dat het wennen op een prettige manier verloopt:

• Per groep laten we maar 1 kind tegelijk wennen.
• We laten een kind een dagdeel wennen.
• We plannen geen wenmomenten op een dag dat de groep een uitstapje heeft
(soms weten we dit pas erg laat en moeten we dus een wendag verplaatsen).
• In de maand december laten we geen kinderen wennen of instromen.
• In de laatste 4 weken van het schooljaar laten we geen kinderen meer wennen of instromen.

Naschoolse opvang
Wij werken samen met de volgende BSO’s:

Zo Outdoor BSO in de Duinpan – Zo kinderopvang

Sportieve stoere BSO in Den Haag Vogelwijk bij Onno DAK (dakkindercentra.nl)