In groep 6
Bij het laatste rapport van groep 6 geven wij al een eerste indicatie van de uitstroombestemming mee gebaseerd op Cito. Ouders ontvangen een uitdraai waarop per toets te zien is op welk niveau een leerling presteert.

In groep 7
Bij het 1e rapportgesprek in groep 7 geven we een eerste, voorzichtige indicatie voor het pré-advies. Deze indicatie wordt gezamenlijk bepaald door de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 samen met de intern begeleider en directie.

In groep 8
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. In groep 8 staat deze in het teken van de procedure omtrent de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ouders ontvangen op die avond ons protocol advisering groep 8. In dit protocol beschrijven we stap voor stap hoe het advies en de verwijzing tot stand komt. We volgen hierbij het vastgestelde tijdpad van BOVO (Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs).

Dag allemaal…Bij het tussenevaluatiegesprek in november geven wij een definitief schooladvies. Het advies is overigens geen advies van alleen de leerkracht van groep 8. Het advies wordt gezamenlijk bepaald in een overleg door de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de directeur en de intern begeleider. De school kent in de meeste gevallen de kinderen al bijna 8 jaar. In al die jaren hebben we een goede indruk van uw kind gekregen en zijn er gegevens verzameld. Alle onderstaande gegevens worden meegenomen om het juiste advies te kunnen geven:

• Leerlingvolgsysteem
• Resultaten methodegebonden toetsen
• Resultaat NIO (deze wordt afgenomen in het begin van groep 8)
• Werkhouding, motivatie en concentratie
• Eventuele onderzoeken

Met dit advies kunnen ouders zich gaan oriënteren op de verschillende scholen. Uiteraard kunnen wij ouders hierbij adviseren.

Als de uitslag van de Cito Eindtoets binnen is, ontvangen de kinderen en ouders direct van ons de uitslag. Alleen indien de uitslag erg afwijkt van de verwachting, nemen we telefonisch contact op met de ouders. Indien de uitslag van de Eindtoets hoger is dan het gegeven advies, zullen wij het advies heroverwegen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we ons advies naar boven zullen bijstellen.

Uiteindelijk zal onze school een onderwijskundig rapport opstellen voor de school voor het voortgezet onderwijs. Nog voor de zomervakantie worden de leerlingen van groep 8 door de leerkracht ‘overgedragen’ aan de onderbouw-coördinatoren van het voortgezet onderwijs. In november van het daarop volgende jaar vindt een terugkoppeling plaats. Op deze manier kunnen we oud-leerlingen blijven volgen.